Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nationale Coachbank augustus 2015

Ten aanzien van de dienstverlening van Nationale Coachbank gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Nationale Coachbank aanvaardt het bedrijf aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 

Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 1.2 (Algemene) Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Nationale Coachbank; 1.3 Intellectuele eigendomsrechten: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en alle eventuele andere intellectuele en industriële eigendomsrechten; 1.4 Opdrachtgever: de partij aan wie Nationale Coachbank een aanbieding/offerte heeft gedaan of met wie Nationale Coachbank een overeenkomst is aangegaan; 1.5 (Weder)partij(en): Nationale Coachbank/of Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Algemeen 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtshandelingen en overeenkomsten waarbij Nationale Coachbank producten en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien voor de uitvoering daarvan door Nationale Coachbank derden worden betrokken. 2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. 2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. Nationale Coachbank en Opdrachtgever zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen. 2.4 Nationale Coachbank behoudt zich het recht de algemene leveringsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De actuele algemene leveringsvoorwaarden staan altijd voor inzage op de website van Nationale Coachbank. Bij verlenging van abonnementen geldt dat de datum van verlenging als een nieuwe verbintenis wordt gekenmerkt en dat derhalve vanaf die datum de op dat moment geldende algemene voorwaarden van toepassing zijn. 2.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassingen indien deze door Nationale Coachbank schriftelijk zijn aanvaard. In elk ander geval zijn deze niet van toepassing.

 

Artikel 3. Offertes 3.1 De door Nationale Coachbank gemaakte aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 2 weken, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Nationale Coachbank is slechts aan een aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk (binnen de gestelde termijn) plaatsvindt. 3.2 Opdrachtgever is aan een aanbieding, offerte gehouden indien deze mondeling en/of schriftelijk wordt aanvaard. Mondeling indien in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat opdrachtgever akkoord heeft gegeven op een (mondeling) aanbieding. 3.3 Nationale Coachbank is niet aan zijn aanbiedingen/offertes gebonden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en/of Nationale Coachbank in de uitvoering van de opdracht wordt belemmerd door een of meerdere derden die door Nationale Coachbank zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. 3.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen en dergelijke met betrekking tot aanbiedingen, offertes, begrotingen en/of kenmerken van diensten of producten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Nationale Coachbank garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, offertes, diensten en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in ieder geval geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Prijs en betaling 4.1 Prijzen worden altijd in Euro’s vermeld exclusief btw. Nationale Coachbank is gerechtigd jaarlijks de prijzen naar boven aan te passen met het landelijk inflatie cijfer (CBS). 4.2 Alle overeenkomsten worden vooruit gefactureerd. Nationale Coachbank hanteert een betalingstermijn van 7 werkdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4.3 Indien de betaling niet binnen 7 werkdagen op de rekening van Nationale Coachbank is bijgeschreven, heeft Nationale Coachbank het recht de overeenkomst op te zeggen. De betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft in het geval van kracht. 4.4 Wettelijke rente en incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever indien deze verzuimt te betalen. 4.5 Kennelijke fouten in de opgave van prijzen of tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Nationale Coachbank worden gecorrigeerd. 4.6 Indien Nationale Coachbank door aan Opdrachtgever toewijsbare oorzaken extra kosten moet maken of genoodzaakt is aanvullende diensten uit te voeren, is Nationale Coachbank gerechtigd deze extra kosten of werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder ‘aan Opdrachtgever toewijsbare oorzaken’ dienen in ieder geval te worden begrepen: incomplete aanvragen, het niet tijdig reageren, het verstrekken van onjuiste informatie, nalatigheid van Opdrachtgever, doublures. 4.7 Nationale Coachbank mag haar prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Nationale Coachbank, dat in redelijkheid niet van Nationale Coachbank mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium of tarief. Nationale Coachbank zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Nationale Coachbank zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 4.8 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn van een factuur is Opdrachtgever in verzuim 4.9 In geval van niet- of niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Opdrachtgever is Nationale Coachbank bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en (administratie)kosten daaronder begrepen. 4.10 Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze voorwaarden voorzien. Nationale Coachbank heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van Opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 5.1 Nationale Coachbank verricht de dienstverlening slechts in opdracht van Opdrachtgever. Nationale Coachbank zal de dienstverlening met zorg verrichten overeenkomstig de met Opdrachtgever eventueel schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken. Zie bijlagen 1 en 2. 5.2 Nationale Coachbank is te alle tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zo in te richten, wijzigingen en/of enigerlei verbeteringen aan te brengen als Nationale Coachbank dat op enig moment beslist tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Een (doorgevoerde) wijziging in de uitvoering van de overeenkomst van welke aard en omvang dan ook is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst. Zie ook artikel 8. 5.3 Nationale Coachbank zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Nationale Coachbank worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Nationale Coachbank uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. 5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 “Intellectuele eigendomsrechten” verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht tot gebruik van de programmatuur en verzamelde onderzoeksresultaten in zijn eigen bedrijf en/ of organisatie. De broncode van de programmatuur wordt nimmer aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. 5.5 Opdrachtgever gaat expliciet akkoord met bijlagen 1 en 2. 5.6 Nationale Coachbank zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek, wetenschap en overige wetgeving. 5.7 Nationale Coachbank heeft het recht werkzaamheden van de opdracht te laten verrichten door derden. 5.8 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Nationale Coachbank aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nationale Coachbank worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nationale Coachbank zijn verstrekt, heeft Nationale Coachbank het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 5.9 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Nationale Coachbank verstrekte gegevens en informatie. Nationale Coachbank is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nationale Coachbank kenbaar behoorde te zijn. 5.10 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Nationale Coachbank de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5.11 Bij eventuele (technische) storingen en onderhoudswerkzaamheden is Nationale Coachbank gerechtigd om uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel te staken, indien Nationale Coachbank het noodzakelijk acht om de (technische) storing of noodzakelijk onderhoud te verhelpen of uit te voeren, zonder de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte te stellen. 5.12 Bij technische storingen en onderhoudswerkzaamheden waarbij de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel is gestaakt heeft de opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) creditering van de reeds betaalde en nog te factureren facturen indien de uitvoering van de overeenkomst binnen 12 maanden wordt hervat. In al deze gevallen zal Nationale Coachbank de duur van de overeenkomst (kosteloos) verlengen met eenzelfde periode dat de blokkade of beperking heeft voortgeduurd. 5.13 De opdrachtgeven gaat akkoord dat alle communicatie tussen u als opdrachtgever en Nationale Coachbank via de website van Nationale Coachbank en/of per e-mail zal plaatsvinden. 5.14 De opdrachtgever heeft de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, compatibiliteit, verbindingen, koppelingen met andere systemen en andere mogelijke randapparatuur die toegang tot en gebruik van de dienstverlening mogelijk maken. Nationale Coachbank streeft er naar de meest gebruikte (recente) browser(s) te ondersteunen en vermeld nadrukkelijk dat niet alle browsers worden ondersteund. 5.15 Nationale Coachbank kan een onbelemmerde uitvoering van de overeenkomst niet garanderen, aangezien Nationale Coachbank daarbij mede afhankelijk is van derden en van allerlei technische voorzieningen en kan nimmer reden zijn tot beëindiging van de overeenkomst. 5.16 Leveringen van producten en/of diensten vinden in beginsel zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal Nationale Coachbank bij het tot stand komen van de overeenkomst de verwachte uitvoeringstermijn aangeven. Deze termijn geldt als indicatie, zodoende kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Nationale Coachbank kan nadere informatie over de uitvoeringstermijn mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft slechts een indicatief karakter, en zodoende kunnen ook daaraan geen rechten over de uitvoeringtermijn worden ontleend. 5.17 Een overeengekomen uitvoeringstermijn is derhalve nimmer een fatale termijn en Nationale Coachbank is bij overschrijding van de overeengekomen termijn derhalve niet van rechtswege in verzuim. Een overschrijding van de overeengekomen termijn geeft Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te annuleren of ontbinden. Evenmin kan Opdrachtgever Nationale Coachbank aansprakelijk stellen voor eventuele schade door te late levering, of betalingen aan Nationale Coachbank weigeren of opschorten. 5.18 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Nationale Coachbank schriftelijk in gebreke te stellen en dient Nationale Coachbank een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 5.19 Indien een overeengekomen uitvoeringstermijn voor Opdrachtgever heeft te gelden als fatale termijn, dient dat door Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en door Nationale Coachbank schriftelijk te worden bevestigd. 5.20 Een overeengekomen uitvoeringstermijn gaat pas in nadat Nationale Coachbank van Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid gegevens en privacy 6.1 Opdrachtgever gaat expliciet akkoord met bijlagen 1 en 2 6.2 Nationale Coachbank streeft ernaar om de persoonlijke gegevens zo veel mogelijk te beschermen. Nationale Coachbank treft veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen maar kan hieromtrent echter geen garantie geven voor de aangebrachte beveiliging. Gezien de inherente risico’s die zijn verbonden aan het internet en e-mail gebruik, kan Nationale Coachbank de vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van persoonsgegevens en (elektronisch) berichtenverkeer niet garanderen. Nationale Coachbank is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die mocht ontstaan aan de zijde van de opdrachtgever of derden. 6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke goedkeuring van Nationale Coachbank direct als wel indirect een soortgelijk product/ dienst als dat van Nationale Coachbank te gaan aanbieden buiten de organisatie van de Nationale Coachbank met commerciële doeleinden binnen een periode van 2 jaar na afloop van de overeenkomst. 6.4 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig schriftelijk zijn aangeduid en door partijen zijn ondertekend. 6.5 Nationale Coachbank heeft toegang tot alle onderzoeksresultaten en zal deze vertrouwelijk behandelen conform het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 6.6 Nationale Coachbank is gerechtigd om uitkomsten van onderzoeken te gebruiken voor benchmarkdoeleinden, response analyses en andersoortige onderzoeken en publicatie op Internet. 6.7 Opdrachtgever vrijwaart Nationale Coachbank voor alle aanspraken van derden die jegens Nationale Coachbank mochten worden ingesteld wegens een niet aan Nationale Coachbank toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. (zie artikel “verplichtingen opdrachtgever”).

 

Artikel 7. Duur, beëindiging, opschorting en wijziging overeenkomst 7.1 Afspraken en overeenkomsten zijn eerst bindend na een schriftelijke (mail) bevestiging door Nationale Coachbank. Verplichtingen van Nationale Coachbank gaan nooit verder dan de schriftelijke (mail) bevestiging van Nationale Coachbank aan Opdrachtgever. 7.2 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij –al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van overname, reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Nationale Coachbank is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur. 7.3 Alle tussen Nationale Coachbank en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en abonnementen worden aangegaan voor een periode zoals in de overeenkomst is opgenomen. De periode vangt aan met ingang van de datum van oplevering van de producten of diensten. Deze datum staat vermeld op de overeenkomst. 7.4 Bij opzegging mag Nationale Coachbank de klantgegevens blijvend opslaan in de Database, dit voor goed beheer en exploitatie van haar bedrijfsvoering. 7.5 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn. 7.6 Indien voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 7.7 Indien de aard, omvang, inhoud én uitvoering van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs, termijn en uitvoering van de overeenkomst. Nationale Coachbank zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf en mededeling doen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van enigerlei wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van prijs, termijn en uitvoering van de overeenkomst incl. wijziging van functionaliteit en look en feel van de producten en dienstverlening. 7.8 Indien door of namens Opdrachtgever in de overeenkomst wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, voorgesteld behoeven deze de uitdrukkelijke instemming van Nationale Coachbank. 7.9 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Nationale Coachbank op en is voor Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 7.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Nationale Coachbank een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien de wijziging in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen heeft voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken. Dit recht komt uitdrukkelijk alleen Nationale Coachbank toe. 7.11 Nationale Coachbank is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: A. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; B. na het sluiten van de overeenkomst Nationale Coachbank ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; C. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 7.12 Voorts is Nationale Coachbank bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nationale Coachbank kan worden gevergd. Tot die omstandigheden behoren tevens het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Nationale Coachbank en/of door Nationale Coachbank ingeschakelde derden welke belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst. Nationale Coachbank zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 7.13 Nationale Coachbank kan de overeenkomst ook op reeds vermelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de overeengekomen producten en dienstverlening tot stand te brengen. 7.14 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nationale Coachbank op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Nationale Coachbank de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 7.15 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door Opdrachtgever, heeft Nationale Coachbank recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verliezen, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Nationale Coachbank zijn toe te rekenen. 7.16 Indien Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan is Nationale Coachbank gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Tevens zijn de tarieven over de resterende looptijd van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst direct opeisbaar. 7.17 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door Nationale Coachbank, zal Nationale Coachbank in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de al verrichte werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Nationale Coachbank extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 7.18 Bedragen die Nationale Coachbank heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij op het moment van ontbinding al ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid, vrijwaring en risico 8.1 De totale aansprakelijkheid van Nationale Coachbank wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel op grond van onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de verplichting tot schadevergoeding. In géén geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd Euro). 8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: A. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; B. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nationale Coachbank aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Nationale Coachbank toegerekend kunnen worden; C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. 8.3 De aansprakelijkheid van Nationale Coachbank voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 250.000 (tweehonderd vijftig duizend Euro) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. 8.4 De opdrachtgever vrijwaart Nationale Coachbank voor alle aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat de handelwijze van de opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van die derden. Opdrachtgever stelt Nationale Coachbank in die zin ook schadeloos voor alle kosten (inclusief proceskosten en kosten voor juridische bijstand), voor zover van toepassing. 8.5 Nationale Coachbank is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: verkeerde beslissingen op grond van onderzoeksresultaten, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever en verminking of verlies van data en onderzoeksresultaten. 8.6 Nationale Coachbank kan opdrachtgever wel aansprakelijk stellen voor schade die Nationale Coachbank of een derde partij ondervindt door misbruik en het bewust manipuleren van de tot de overeenkomst behorende producten en/ of dienstverlening en/ of onderzoeksresultaten. Zie ook artikel 10 Verplichtingen opdrachtgever. 8.7 Opdrachtgever vrijwaart Nationale Coachbank voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 8.8 Nationale Coachbank is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever indien de schade het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig door Opdrachtgever aan Nationale Coachbank verstrekte gegevens en/of informatie. Nationale Coachbank is ook nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever indien de schade het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig door Nationale Coachbank verstrekte gegevens en/of informatie aan Opdrachtnemer. 8.9 Nationale Coachbank is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van (schriftelijke) communicatie of het niet bereikbaar zijn van de (door Nationale Coachbank) gehoste website/applicatie of server. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken hiervan, zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeem beheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook. 8.10 Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Nationale Coachbank schriftelijk te zijn gemeld. Bij het ontbreken van deze melding vervalt het recht op schadevergoeding. 8.11 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Nationale Coachbank zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient

 

Artikel 9. Verplichtingen opdrachtgever 9.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Nationale Coachbank opgeleverde producten (ook deelleveringen) onmiddellijk na oplevering nauwkeurig te inspecteren en controleren. 9.2 Klachten over de verrichte werkzaamheden of de opgeleverde producten dienen door Opdrachtgever onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of de opgeleverde producten te worden gemeld aan Nationale Coachbank. De schriftelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Nationale Coachbank in staat is adequaat te reageren. Dit geldt bijvoorbeeld voor bugs in opgeleverde software, websites en systemen. 9.3 Opdrachtgever respecteert met betrekking tot de verzameling van gegevens en doeleinden de privacy iedere betrokkene en verklaart dat het de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), OPTA regelgeving en alle overige privacywetgeving naleeft. Deze verplichting dient altijd te worden opgevolgd door de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en Nationale Coachbank kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen. 9.4 Opdrachtgever is gehouden alle door Nationale Coachbank opgeleverde producten te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bedoelt zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en Nationale Coachbank kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen. 9.5 Opdrachtgever verklaart de (ingewonnen) onderzoeksresultaten (Klantbeoordelingen) op geen enkele wijze te veranderen of te vervalsen en/ of een poging daartoe te doen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en Nationale Coachbank kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen. 9.6 Opdrachtgever is verplicht de verkregen toegangsgegevens zoals wachtwoord en gebruikersnaam, geheim te houden en tegen (onbevoegd) gebruik door derden te beschermen. Nationale Coachbank dient zo snel als mogelijk op de hoogte te worden gebracht als er enigszins een vermoeden is van misbruik. Het is opdrachtgever ook niet toegestaan de toegangsgegevens aan derden te verstrekken buiten de organisatie van opdrachtgever.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde onderzoeksmethodes, programmatuur, websites, databestanden, onderzoeksresultaten, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Nationale Coachbank, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden, onderzoeksresultaten of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Opdrachtgever blijft rechthebbende ten aanzien van de data die aan Nationale Coachbank wordt geleverd voor het door Nationale Coachbank uit te voeren onderzoek. Nationale Coachbank heeft het recht deze data en onderzoeksresultaten o.a. te gebruiken voor onderzoek en benchmarkdoeleinden. 10.2 Nationale Coachbank heeft een eeuwigdurend, onbeperkt, wereldwijd en niet opzegbaar recht de data, onderzoeksresultaten in het kader van haar bedrijfsvoering te gebruiken, aan te passen, verveelvoudigen of in alle nu bekende en toekomstige media of enigerlei andere wijze openbaar te maken zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat. 10.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende en na afloop van de overeenkomst de onderzoeksresultaten zonder schriftelijke toestemming van Nationale Coachbank te publiceren dan wel openbaar te maken, over te zetten, in te brengen in een andere (online) product/ dienstverlening vergelijkbaar aan die van de Nationale Coachbank 10.4 Nationale Coachbank vrijwaart Opdrachtgever tot een bedrag van maximaal € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd Euro) tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Nationale Coachbank zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Nationale Coachbank onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Nationale Coachbank. 10.5 Opdrachtgever verleent aan Nationale Coachbank toestemming om Opdrachtgevers naam en/of logo’s als referentiemateriaal te gebruiken en/of te integreren in Nationale Coachbank’s schriftelijke (incl. mail) en mondelinge communicatie, zoals offertes, websites etc.

 

Artikel 11. Overmacht 11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkander, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 11.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Nationale Coachbank geen invloed kan uitoefenen, waardoor nakoming van de verplichtingen door Nationale Coachbank jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren tevens storingen in een netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Opdrachtgever en/of ingeschakelde derden. Nationale Coachbank heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nationale Coachbank haar verplichtingen had moeten nakomen. 11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twaalf maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 11.4 Voor zoveel Nationale Coachbank ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nationale Coachbank gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Slotbepaling 12.1 Op de overeenkomst tussen Nationale Coachbank en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch 12.2 Indien een of meerder bepaling(en) in deze algemene leveringsvoorwaarden niet geldig zijn, blijven deze algemene leveringsvoorwaarden voor het overige van kracht. Te alle tijde zal in de geest van deze algemene leveringsvoorwaarden worden gehandeld. 12.3 In het geval uitleg van deze voorwaarden vereist is, is de Nederlandse tekst te allen tijde bepalend. 12.4 In het geval uitleg van deze voorwaarden vereist is, is de Nederlandse tekst te allen tijde bepalend. 12.5 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 12.6 Nationale Coachbank heeft tevens het recht, ter harer keuze, een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering.

 

BIJLAGEN De bijlagen maken integraal deel uit van de Algemene leveringsvoorwaarden.

BIJLAGE 1 Omschrijving van de te verrichten diensten en/ of levering van het product. Nationale Coachbank zal op basis van haar reviewtool en aan de hand van de eventuele briefing met betrekking tot de opmaak van uitingen voor de opdrachtgever een online tool ter beschikking stellen waarmee de opdrachtgever voor haar specifieke doeleinden klantenbeoordelingen kan verzamelen. Voor al het overige wordt verwezen naar de website van de Nationale Coachbank en naar de eventueel aanwezige offerte met uitgebreidere omschrijving van de te verrichten diensten.

 

BIJLAGE 2 Voorwaarden van Nationale Coachbank voor respondenten -Algemene voorwaarden -Gebruikersvoorwaarden -Privacy -Disclaimer Algemene voorwaarden Omdat betrouwbaarheid voor een groot deel afhankelijk is van het aantal beoordelingen dat een bedrijf krijgt, hebben onze klanten (bedrijven) de mogelijkheid hun klanten actief uit te nodigen voor een beoordeling, door het per mail versturen van een beoordelingsverzoek. Alleen door klanten actief uit te nodigen een beoordeling te plaatsen is het verkrijgen van een groot aantal beoordelingen realiseerbaar. Juist het aantal beoordelingen is maatgevend voor de betrouwbaarheid van beoordelingen. Het is medewerkers van bedrijven niet toegestaan zelf beoordelingen te plaatsen. Het inschakelen van vrienden/kennissen et cetera om daarmee meer of betere beoordelingen te verkrijgen wordt gezien als onjuist gebruik. Zodra wij zien, vernemen of het vermoeden hebben dat een beoordeling door het bedrijf zelf is geschreven, spreken wij het bedrijf hier op aan en verwijderen deze beoordeling direct. Als dit ongewenst gedrag zich herhaaldelijk voor doet is dit een aanleiding om deze klant te royeren. Wij hebben getracht zoveel mogelijk werkbare handmatige en technisch barrières te plaatsen die de betrouwbaarheid van ons product versterken en de kans op misbruik verkleinen. Bovendien controleert onze redactie aanvullend op deze barrières steekproefsgewijs de beoordelingen van onze klanten. Al deze controlemechanismen zorgen dat onze dienst zoveel mogelijk betrouwbaar en veilig is, zodat wij er nagenoeg zeker van kunnen zijn dat de beoordelingen voor én door echte klanten geschreven zijn. Uiteindelijk blijft het de consument die bepaalt in hoeverre hij de beoordelingen van een specifiek bedrijf laat meewegen in zijn aankoopbeslissing/ besluitvorming. Negatieve beoordelingen kunnen door bedrijven niet zelf worden verwijderd. Bedrijven hebben de mogelijkheid een reactie te geven op de beoordelingen. Deze reactie zal dan onder de beoordeling van de klant zichtbaar zijn. Wij verwijderen wél beoordelingen op verzoek van een bedrijf waarvan kan worden onderbouwd en/of aangetoond dat deze onecht of ongepast zijn, of beoordelingen die niet voldoen aan onze voorwaarden. Een bedrijf kan een beoordeling als ongepast melden bij Nationale Coachbank. Vervolgens zal de redactie controleren of de beoordeling onze richtlijnen schendt. Alleen wanneer dit het geval is zal de beoordeling worden verwijderd van de beoordelingspagina van onze klant. De beoordelaar ontvangt hier per e-mail een melding van. In deze mail vermelden wij altijd de reden waarom een beoordeling is verwijderd.

 

Gebruikersvoorwaarden

Richtlijnen:

1. Onjuiste of misleidende persoonsgegevens. Het is voor een bedrijf belangrijk dat zij inzicht krijgen in de afzender van een beoordeling. Alleen zo kan het bedrijf zich ontwikkelen en een probleem oplossen. Anonieme en beoordelingen geplaatst namens anderen worden verwijderd. Derhalve is het belangrijk dat beoordelaars bereikbaar zijn voor de reactie van het bedrijf op een beoordeling. Alleen zo kan een bedrijf ontevredenheid trachten weg te nemen. Indien een beoordelaar niet meer bereikbaar is en/of niet reageert op verzoeken daartoe kan dit reden zijn een beoordeling te verwijderen.

2. Niet-relevante beoordelingen. Negatieve beoordelingen moeten voldoende gemotiveerd zijn en de negatieve beoordeling moet volledig zijn in interpretatie. Beoordelingen moeten de persoonlijke ervaring met het bedrijf beschrijven. Ervaringen van anderen, of die niet gaan over het bedrijf worden verwijderd. 4. Persoonlijke gegevens. Beoordelingen die persoonlijke informatie bevatten zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers worden verwijderd. Ook beschrijvingen die te herleiden zijn naar een persoon kunnen wij verwijderen. - Op verzoek van de beoordelaar. - Op verzoek van het bedrijf, kunnen wij tijdelijk besluiten beoordelingen te deactiveren tot een maximale duur van 2 weken. Zodra de beoordelaar een nieuwe beoordeling plaatst en zijn mening heeft herzien kan de beoordeling definitief worden verwijderd. In alle andere gevallen wordt de (oorspronkelijke) beoordeling terug geplaatst. Dit alles om onnodige en onterechte imagoschade voor het bedrijf zo veel mogelijk te voorkomen. 5. Focus op uw eigen ervaring met de dienstverlening van het bedrijf dat u beoordeelt 6. Gebruik uw ingezonden beoordeling niet voor formele klachten. 7. Kritiek op andere ingezonden beoordelingen is niet toegestaan. 8. Ingezonden beoordelingen mogen de persoonlijke veiligheid van iemand en zijn/haar eigendommen niet bedreigen, misbruiken en/of kwetsen. 9. Ingezonden beoordelingen mogen geen reclame-uitingen bevatten (bijvoorbeeld prijzen, advertenties, verwijzingen naar andere websites of bedrijven, aanbiedingen of artikelen). 10. Wanneer u uw beoordeling over een bedrijf geeft en verstuurt, verklaart en garandeert u dat, uw beoordeling gepubliceerd mag worden op Internet, u vrijwillig afstand doet van alle rechten die u op deze “content” heeft, de door u ingezonden beoordeling en/of ervaring correct, accuraat en niet misleidend is en de door u ingezonden beoordeling, geen inbreuk maakt op andermans rechten en u hiermee niet onrechtmatig handelt. 11. Vanwege het feit dat bedrijven met ons systeem zich doorlopend verbeteren mogen beoordelingen niet berusten op ervaringen van 6 maanden of ouder. 12. Nationale Coachbank heeft het recht uw ingezonden beoordeling te weigeren of te verwijderen op basis van de algemene leveringsvoorwaarden. 13. Concurrenten zijn uitgesloten van het geven van een beoordeling.

 

Privacy Nationale Coachbank vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de beoordelaars belangrijk. Nationale Coachbank streeft ernaar om de persoonlijke gegevens zo veel mogelijk te beschermen. Nationale Coachbank treft veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen. Nationale Coachbank respecteert met betrekking tot de verzameling van gegevens en doeleinden uw privacy waarbij Nationale Coachbank de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige privacywetgeving naleeft. Nationale Coachbank registreert de gegevens die u zelf invult wanneer u een beoordeling geeft over een bedrijf door deze zelf achter te laten of op uitnodiging van het betreffende bedrijf. Wanneer u een beoordeling geeft, vraagt Nationale Coachbank bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken zodat uw beoordeling geregistreerd en teruggekoppeld kan worden aan het bedrijf dat u beoordeelt. Voorbeelden van informatie waar Nationale Coachbank om kan vragen zijn o.a. uw naam, e-mailadres, etc. maar ook profielinformatie zoals welk(e) product of diensten u heeft afgenomen. Zo wordt ook het IP-adres en emailadres van uw computer geregistreerd wanneer u een beoordeling plaatst zodat wij kunnen controleren dat niet meerdere beoordelingen van één IP adres afkomstig zijn. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw beoordeling te registreren en te publiceren of om contact met u op te nemen ten einde de dienstverlening richting u te verbeteren. Met de verkregen informatie kunnen (potentiële) klanten, door de website te bezoeken, zich laten informeren over de ervaringen van (andere) klanten met het betreffende bedrijf. Uw informatie maakt het voor (potentiële klanten) mogelijk betere keuzes te maken. Uw beoordeling wordt teruggekoppeld aan het bedrijf dat u beoordeelt en openbaar gemaakt via de websites en/of via de website(s) van het betreffende bedrijf, waar de beoordeling betrekking op heeft en/of via de website(s) van een van onze partners. Als wij uw Persoonsgegevens delen met partners, dan zullen wij hen verplichten uw Persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Nationale Coachbank zal uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en dus niet verkopen aan derden die deze Persoonsgegevens voor eigen commerciële doeleinden willen gebruiken anders dan hier omschreven. Het bedrijf dat u beoordeelt heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te downloaden en verder te verwerken in haar systemen. Het bedrijf dat u heeft beoordeeld en deze functie toepast hanteert zijn eigen privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Aanpassingen in deze privacyverklaring worden uitsluitend aangekondigd door een aanpassing via deze privacy verklaring en plaatsing daarvan op de website. Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en/of met betrekking tot de verwerking of verzoek tot wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@Nationale Coachbank.nl onder vermelding van “Privacy”. Disclaimer Deze applicatie is met veel zorg samengesteld. Nationale Coachbank kan onjuistheden echter niet uitsluiten. Gebruik van de applicatie is voor eigen risico van de gebruiker. Nationale Coachbank en/of derden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en kunnen ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de applicatie of door de inhoud van de verstrekte informatie of de geplaatste beoordelingen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Nationale Coachbank deze informatie in andere media te gebruiken of via andere media te verspreiden.

 

Vind een coach

Plaats gratis je opdracht, vergelijk meerdere coaches en kies de coach die bij je past!

Vind een coach
Waarom?
  • Geverifieerde coaches
  • Eenvoudig vergelijken
  • Bekijk referenties
  • Gratis en vrijblijvend
  • Direct in contact

Je hebt alles in eigen hand!

Plaats een review

Deel je mening met anderen en plaats een beoordeling!

Plaats een review

Meld je aan als coach

Ook beoordelingen ontvangen? Registreer gratis en vrijblijvend!


Wij helpen je met de eerste stap te zetten

Het is geen schande om hulp te vragen. Onze coaches staan voor je klaar!

Vind een coach

Onze coaches zijn o.a. aangesloten bij: